کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

اسفندماه 1394 - سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
اسفندماه 1393 - دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
دیماه 1392 - اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها